تبلیغات

پنل طلایی

12,000,000

صفحه اول سایت: پست در صفه اول سایت و اپلیکیشن موبایل گهوارک (6 ماه)
پوش نوتیفیکیشن: 6 بار از طریق وب +6 بار اپلیکیشن موبایل
اینستاگرام: پست دائمی + 6 بار استوری
تلگرام: پست دائمی در کانال + 6 بار پیام از طریق ربات سامانه نوبت دهی گهوارک
هدیه: سئو دائمی رایگان
تخفیف: 30 درصد
خرید

پنل نقره ای

8,000,000

صفحه اول سایت: پست در صفه اول سایت و اپلیکیشن موبایل گهوارک(3 ماه)
پوش نوتیفیکیشن: 3بار از طریق وب +3 بار اپلیکیشن موبایل
اینستاگرام: پست دائمی + 3 بار استوری
تلگرام: پست دائمی در کانال + 3 بار پیام از طریق ربات سامانه نوبت دهی گهوارک
هدیه: سئو دائمی رایگان
تخفیف: 20 درصد
خرید

پنل برنزی

4,000,000

صفحه اول سایت: پست در صفحه اول سایت و اپلیکیشن موبایل گهوارک(1 ماه)
پوش نوتیفیکیشن: یکبار از طریق وب +یکبار اپلیکیشن موبایل
اینستاگرام: پست دائمی + 1 بار استوری
تلگرام: پست دائمی در کانال + یکبار پیام از طریق ربات سامانه نوبت دهی گهوارک
هدیه: سئو دائمی رایگان
تخفیف: 5 درصد
خرید
>