چگونگی شیردهی مادران شاغل

چگونگی شیردهی مادران شاغل

0 دیدگاه 17 آذر 1398 چاپ خبر بازدید: 2727
چگونگی شیردهی مادران شاغل
براي تغذيه انحصاري با شير مادر دو ماه اول مهمترين زمان است. به تغذيه كودک در شب و صبح زود و هر زمان ديگري كه در خانه هستيد، ادامه دهيد. اين امر به حفظ توليد شير شما كمك مي كند. به اين ترتيب كودک از فوايد شير مادر...

 چگونگی شیردهی مادران شاغل

براي تغذيه انحصاري با شير مادر دو ماه اول مهمترين زمان است. به تغذيه كودک در شب و صبح زود و هر زمان ديگري كه در خانه هستيد، ادامه دهيد. اين امر به حفظ توليد شير شما كمك مي كند. به اين ترتيب كودک از فوايد شير مادر بهره مند مي شود، حتي اگر شما تصميم داريد كه او يك تا دو بار در طول روز بطور مصنوعي تغذيه شود.

بسياري از كودكان ياد مي گيرند كه در شب بيشتر پستان را بمكند. در نتيجه بيشتر شير مورد نيازشان را دريافت مي كنند و در طول روز بيشتر مي خوابند و نياز به شير كمتري دارند.

  • شير خود را قبل از رفتن به سركار بدوشيد.

  • در يك فنجان تميز هر مقدار از شير خود را كه مي توانيد بدوشيد. بعضي مادران مي توانند، دو فنجان ( 500-400 ميلي ليتر ) شير يا بيشتر حتي پس از شير دادن به كودک بدوشند. دکتر فرهت میگوید حدود يك دوم فنجان ( 100 ميلي ليتر ) شير براي هر وعده تغذيه كودک هنگامي كه دور از او هستيد، در نظر بگيريد. اگر نمي توانيد اين مقدار شير را بدوشيد، پس هر مقدار كه مي توانيد بدوشيد. حتي مقدار جزئي نيز براي كودک مفيد است.

  • روي فنجان شير دوشيده شده را با يك پارچه يا بشقاب تميز بپوشانيد .

  • شير را در خنك ترين محل قرار دهيد. آن را در يخچال قرار دهيد و يا در محلي از خانه كه امن و تاريك باشد، نگهداري كنيد.

  • هرگز شير دوشيده شده خودتان را براي فرزندتان نجوشانيد و مجدداً گرم نكنيد. گرما بسياري از عوامل ضدعفونت را از بين مي برد.

  • شير دوشيده شده مادر در شرايط خوب نسبت به شير گاو مدت بيشتري مي ماند. چون حاوي عوامل ضد عفونت مي باشد.

  • ميكروبها براي حداقل 8 ساعت حتي در هواي گرم و خارج از يخچال در شير دوشيده شده شروع به رشد نخواهند كرد و از لحاظ ايمن بودن اين شير بايد حداقل در طول يك روز كار مادر به كودک داده شود.

  • بعد از دوشيدن شير كودک را با شير خود تغذيه نمائيد.

  • مكيدن بيشتر از دوشيدن در تخليه پستان مؤثر است. بطوريكه كودک مي تواند شيري را كه نمي توانيد بدوشيد و شامل مقداري Hind Milk است، بخورد.

 

  • در محل كار شير خود را 3-2 بار بدوشيد. ( حدودا هر 3 ساعت يكبار) اگر شير خود را ندوشيد، توليد شيرتان به احتمال زياد كاهش مي يابد .همچنين دوشيدن شير، شما را راحت مي كند و نشت شير را كاهش مي دهد.

 

اگر جايي كار مي كنيد كه يخچال در دسترس است، شير دوشيده شده خود را در آن بگذاريد. يك شيشه درب دار براي ذخيره شيرتان بياوريد و آن را براي تغذيه كودک به خانه ببريد.