در دست گرفتن و بغل کردن نوزاد | گهوارک

در دست گرفتن و بغل کردن نوزاد | گهوارک

0 دیدگاه 12 خرداد 1400 چاپ خبر بازدید: 3404
روشی که مادر به طور غریزی انجام می دهد ، بهترین روش است ؛ اما همیشه باید از این که سر نوزاد مورد حمایت قرار گیرد ، مطمئن شد .

در دست گرفتن و بغل کردن نوزاد

در دست گرفتن و بغل کردن نوزاد

 بهترین روش در دست گرفتن نوزاد چیست ؟

 روشی که مادر به طور غریزی انجام می دهد،بهترین روش است؛اماهمیشه بایدازاین که

سر نوزاد موردحمایت قرار گیرد،مطمئن شد.نوزاد نمی تواند سرش راکنترل کند،پس همیشه

بایدسر او را حمایت کرد.چنانچه نوزادراروی بازویتان قرار دهیدو به خودتان نزدیک

کنید،می تواند صورتتان را بیند.تحقیقات نشان داده اند مادران معمولا نوزادان خودرا روی

بازوی چپ خود قرار می دهند ؛شاید به این علت باشد که نوزاد راحت تر بتواند صدای

قلب مادرش را بشنود و او را حس کند .

  چگونه می توانم از نحوه صحیح در آغوش گرفتن نوزادم اطمینان حاصل کنم ؟

  سعی کنید آرامش داشته باشید.هر چه بیشتربا درآغوش گرفتن نوزاد خوبگیرید و در

نقش مادری خودجا بیفتید،اعتماد به نفس شماافزایش می یابد ، اما بدون این موارد هم

به طور غریزی ، نوزاد خود را درآغوش می گیرید . وقتی نوزاد خود را بغل می کنید،لبخند

بزنیدو با او صحبت کنیداین مساله باعث می شود نوزاداحساس امنیت کند ، اورابه خود

بچسبانید، بگذارید و بردارید .

اطمینان  از بغل نوزاد

  امن ترین راه حمل نوزاد در هنگام راه رفتن چیست ؟

  تکیه گاه او را حفظ کنید و جلو پای خود را ببینید.اگر بیفتید،نوزادتان آسیب می

بیند.اطفالی دیده شده اند که دراثرافتادن والدین،پایشان شکسته است.هنگامی که در

خیابان راه می روید بخصوص اگرهواتاریک باشدوخیابان شلوغ،بهتر است از کوله

آویزی که باتسمه به بدن بسته می شود استفاده کنید و نوزاد خود را آزادانه در بغل

نگیرید.

  همسرم می ترسد با برداشتن بچه به او صدمه ای بزند آیا ترس او بجاست ؟

  والدینی که تا قبل از این نوزادی در اطرافشان نبوده است ، اغلب نگرانند که نکند با بغل

کردن ناصحیح نوزاد به او صدمه بزنند؛اما اگرهمسر شما عجله نکندومادام که نوزادرادر بغل

داردسرش رامورد حمایت قراردهدیعنی همواره تکیه گاهی برای سرنوزادداشته

باشدنوزاددرآغوش اوراحت است.اگر همسر شما مراقب نوزاد باشد،او هم احساس امنیت

می کند به همسرتان اجازه دهید بدون دخالت های بیش از حد شما،نوزادش را در آغوش

گیرد،اکنون شما یک خانواده را تشکیل داده اید،هم ازجنبه روانشناسی وهم ازجنبه عملی

مهم است که بپذیرید به عنوان مادراین تنها سهم شما نیست که او را در آغوش بگیرید.

سپردن نوزاد به پدرش و روش صحیح بغل نوزاد

  اشکالی ندارد که افراد دیگر هم نوزاد را بغل کنند ؟

  چنانچه این افراداز روی محبت اورادربغل بگیرندوهمچنین نحوه صحیح درآغوش گرفتن

وحمل کردن نوزادرا بدانند،اشکالی ندارد؛امابه آنهابگویید همیشه ودرهرشرایطی برای سر

نوزاد تکیه گاهی داشته باشند.از نشان دادن نحوۀ حمایت از سر نوزاد به آنهاخجالت

نکشید.اکثر مادربزرگ یا پدربزرگ ها نحوه بغل گرفتن صحیح نوزاد را فراموش کرده اند.به

عنوان مادرنوزاد شما تنهاکسی هستیدکه بانحوه رفتارواموراوآشنایی دارید.برای آنها شرح

دهیدکه نوزادتان دلش می خواهدچگونه اورابغل کنید.نوزادرابه آرامی به فرد دیگرتحویل

دهید.سعی نکنیدنوزادتان را بدون ملاحظه دربغل بادستان فرددیگری رها کنیدوقتی

فکرکردیدکه به اندازه کافی نوزادتان در بغل فرددیگربوده است،با درایت اورا پس

بگیریدچناچه آن فردبچه باشد،بعد از یک یا چند دقیقه نوزادرااز وی پس بگیرید.لازم نيست

خطرکنیدوبهتر است افرادی که دچار بیماریهای عفونی- مثل تب خال ، ورم ملتحمه چشم

یا زرد زخم -هستند،نوزادرا بغل نکنند .

  نکات ضروری که والدین باید بدانند

  نوزادم به من اجازه نمی دهد او را زمین بگذارم ، نمی توانم هیچ کاری انجام

دهم ، راه حل چیست ؟

  قبل ازتولدنوزادبرخی فکرمی کنند می توانندنوزادشان رادرکوله پشتی بگذارندوبه سرکار

روند یا این که او ساعت هادر ساک خودبه آرامی درازمی کشد.اما سرانجام با واقعیتهامواجه

می شوندومی فهمندکه این گونه نخواهدبود.واقعیت این است که او به شمانیاز دارد،همان

قدر که به غذا،گرماوتعویض کهنه اش نیازمنداست.حتی فعالیت های روزمره مانندمسواک

زدن نیز دستخوش تغییر می شوند.بااین حال ، شمااین فعالیت ها را انجام می دهیدامادر

زمانهایی متفاوت.حتی حمام گرفتن از سر فرصت نیز به زمانی موکول می شود که نوزادتان

به طور کامل شیر خورده باشد،عوض شده و به خواب عمیقی رفته باشد.

  آیا می شود نوزاد را همچنان در حین کار با خود حمل کرد ؟

  شمایادمی گیریدکه چگونه نوزادتان راسر شانه تان نگه داریدوکارهایتان راانجام دهید،البته

خیلی ازکارهاراهم نمی توان بااین حالت انجام داد،امابااستفاده ازیک کوله آویزمخصوص

حمل نوزاد،بسیاری ازمشکلات حل می شود.

  چگونه از عهده کارهایم برآیم ؟

  شما می توانید بسیاری ازفعالیت هایی راکه انجام آنهاآن قدرهم ضروری نیست،ترک

کنیدوپیشنهادکمک دیگران را بپذیرید.چندان بلند پرواز نباشید.اگر می خواهیدکاری طولانی

راآغاز کنید،بایدبدانیدکه نوزادتان بیدارمی شودوبرای جلب توجه شماشروع به گریه و فریاد

می نماید.

  چگونه باید نوزادم را در دست بگیرم ؟

  بسیاری از والدینی که تجربه اول آنهاست،درموردنحوه صحیح دردست گرفتن نوزاد خود

مطمئن نیستند.روشهای زیر شما را راهنمایی می کند،اماخاطرجمع باشیدکه نحوه

برداشتن ودرآغوش گرفتن نوزادبه طور طبیعی وغریزی خیلی زودبه وجودمی آید.

 

آغوش مادر برای نوزاد

  نحوه برداشتن نوزاد

  یک دستتان رازیرسرو گردن نوزاد ودست دیگرتان را زیرقسمت انتهایی بدن او قراردهید

.نوزاد رابه آرامی بلندوبه خودتان نزدیک کنید واورادر همین حالت نگاه دارید.سر و بدن

کودک را به طرف قفسه سینه وشانه تان بچرخانیدودرهمین حال پشت خودراصاف کنید.

  در آغوش گرفتن نوزاد

  شما می توانید به چندحالت نوزاد رادربغلتان نگه دارید.بهترین حالت زمانی است که

شما و نوزادتان راحت ترین و طبیعی ترین صورت ممکن راداشته باشید.

آغوش مادرو پدر در امنیت کامل بودن نوزاد

  نحوه استفاده از کوله آویز

  کوله های آویزی که مخصوص حمل بچه هستندوجلوی بدن بسته می شوند،چون خیلی

بزرگ نیستندوجایی برای تکیه گاه سر نوزاددارند،ازهمان روزهای اول می توانندکاربردداشته

باشند.اگردرنظرداریدکه بعدا هم از این کوله ها استفاده نمایید،سعی کنیددرهمان شش

هفته اول با استفاده کردن از آن،نوزادرابه آن عادت دهید.اگردوقلو دارید،این کوله می

تواندبرای حمل یکی ازآنهازمانی که دیگری خواب است کاربردداشته باشدویاهر کدام از

والدین یکی از نوزادان را در کوله خود حمل کنند.نوزاد تمایلی نداردبرای مدتی طولانی

درکوله بماند.نیم ساعت ، زمان مناسبی برای نگه داشتن نوزاد در کوله است امابابالا رفتن

سن،این زمان بیشترمی شود.

  چگونه نوزادم را در کوله قرار دهم ؟

  کوله را باز کنید و روی کاناپه با تخت خواب قرار دهید و نوزاد را به پشت در داخل آن

دراز کنید .به آرامی پاهای نوزادرادرداخل جای پای کوله قرار دهید و مطمئن شوید که

پاهایش درون اینجا پاهاآزاد است.بشینید نوزاد راکه حالا در داخل کوله قرار دارد بردارید و

کوله رادرارتفاعی که بتوانید بالای سر نوزاد را ببوسید به خود ببندید.نوزاد رادر بغل

بگیریدبندهای کوله را روی شانه هایتان بکشیدوسگک بندها رامحکم بدیداین سگکهاممکن

است درقسمت پهلویاپشت شما بسته شوند برای بستن آنها،به کمک فرد بزرگسال دیگری

نیازدارید وقتی از گیر افتادن کامل نوزاد در کوله مطمئن شدیدمی توانید بایستیداطمینان

حاصل کنید که پاهای نوزاددر کوله نگه داشته شده است ،ولی تحت فشارو آسیب نباشد.

   آیا می توان در خانه کوله ای ساخت ؟

   اگرلازم باشد،می توانیدازملحفه كتانی یاتکه پارچه ای محکم بااندازه1*2متر(3*6) فوت

کوله ای تهیه کنید.پارچه راروی یک شانه تان بکشید(بهتر است شانه چپ تان باشد)ودو

سر پارچه را روی قسمت باسن مقابل آن شانه محكم گره دهید. کوله رابچرخانیدتاگره

درپشت شما قرار گیرد ، سپس به آرامی نوزادتان را درون کیسه ای که بابقيه آن پارچه

قسمت جلو بدن شما تشکیل شده است،قراردهید.اطمینان حاصل کنیدکه خطر افتادن

اووجودنداشته باشد.