روش بلند کردن و خواباندن نوزاد | گهوارک

 روش بلند کردن و خواباندن نوزاد:

روش بلند کردن و خواباندن نوزاد

نوزادان تا سن دو ماهگی نمی توانند سَرِ خود را نگه دارند و هنگام بلند کردن و خواباندن، سر آنان به پائین می افتد، بنابراین بعضی از مادران در هنگام بلند کردن و خواباندن نوزاد، دچار ترس و نگرانی می شوند. در هنگام بلند کردن و خواباندن نوزاد با او حرف بزنید تا او با صدای شما آشنا شود.

موقعی که نوزاد به پشت خوابیده است، یک دست خود را زیر قسمت پائین تنه و باسن و دست دیگر خود را در طرف دیگر زیر گردن او ببرید و به آهستگی او را بلند کنید و در آغوش بگیرید. هنگامی که می خواهید او را بخوابانید باز به همین صورت او را روی تخت یا گهواره اش بخوابانید.

1. یک دست را زیر نیم تنه پائین و باسن ببرید.

2. دست دیگر را زیر گردن ببرید.

3. به آهستگی و آرامی سر و تنه او را بلند کنید، در این صورت سر او به پائین نخواهد افتاد.

4. به آرامی سر او را به طرف بازو یا شانه خود ببرید. سر و اعضای کودک به وسیله دست شما حفظ می شود.

5. بعضی از نوزادان دوست دارند که روی شکم بر روی دست های مادر قرار گیرند و چانه ها و گونه های آن ها با بازوهای مادر تماس پیدا کند.

6. بعضی از نوزادان دوست دارند که به طور عمودی در حالی که به سینه مادر چسبیده اند در بغل گرفته شوند.

7. یک دست خود را زیر سر و دست دیگر را زیر باسن او قراردهید و نوزاد را آهسته به پائین بیاورید تا باسن او با تشک تماس پیدا کند.

8. دست خود را از ناحیه باسن او خارج کنید و با دست دیگر سر او را بگیرید و آهسته سر او را پائین بیاورید به طوری که سر او ناگهان به پائین نیفتد و کودک دچار ترس و وحشت نشود.