تاثیر دیدن چهره های خندان بر حافظه | گهوارک

 

چهره های خندان و تاثیر آن بر حافظه نوزادان

چهره های خندان و تاثیر آن بر حافظه نوزادان

مراقبت از نوزاد -  تاثیر دیدن چهره های خندان بر حافظه نوزادان !

کودکان وقایعی که با صداهای خوشایند، شاد یا چهره های خندان دیده یا شنیده باشند را بیش از سایر وقایع به خاطر می‌سپارند.
والدین با ورود فرزند تازه متولد شده، بیشترین زمان خود را به بازی و صحبت با او اختصاص می دهند. اما فردای آن روز، نوزاد هیچ یک از بازی ها را به خاطر نمی آورد. نوزادان تنها رفتار و حرکاتی را به خاطرشان می سپارند که علاوه بر مثبت بودن و با هیجان و شادی نیز همراه باشند.

مطالعات ثابت کرده است : نوزادان در پنج ماهگی قادر به صحبت کردن نیستند، اما با رفتارها و حرکات مختلف به صحبت با والدین یا سایرین می پردازند تا آنها را از احساسات و همین طور نظرات خود آگاه سازند.

نوزادان در مواجه با اشخاصی که با آنها روبرو می شوند، به صورت و نحوه صحبت کردن آنها نگاه می کنند و توجه می کنند که شخصی که در حال صحبت کردن با آنهاست، خوشحال، ناراحت، غمگین یا عصبانی است.

نوزادان نسبت به افرادی که با صورت های خندان و خوشحال با آنها بازی می کنند بیش از سایرین واکنش نشان داده و رفتارهای آنها را در ذهنشان ثبت می کنند. مطالعات نشان داده است كه کودکان تنها رفتارهایی را به خاطر می سپارند که از چهره های خوشحال، خندان و با هیجان دریافت کرده بودند.

کودکان با چشمانشان به بررسی دقیق افرادی می پرداختند که در برابر آنها قرار می گرفتند و زمانی با دقت به آنها می نگریستند که چهره یا صداهای مخاطبشان شاد و پر از هیجان بود.

نکته : سطح برانگیختگی و ادراک نوزادان با تجربه خوشحالی و مشاهده آن افزایش می یابد.