راهنمای ثبت نام

راهنمای ثبت نام از طریق وب سایت گهوارک:

مطابق شکل 1 در تب ثبت نام گزینه ثبت نام بیماران را انتخاب کنید.

 

شکل 1

      

مشابه شکل 2 اطلاعات خود را تکمیل و دکمه عضویت را بزنید.

 

شکل 2

 

پیغام زیر را تایید کنید و هزینه را پرداخت کنید.

شکل 3

  

مطابق شکل 4 بر روی ورود به حساب کاربری کلیک کنید.

 

شکل 4

راهنمای ثبت نام از طریق اپلیکیشن گهوارک: