سلام اقاي دكتر من ديروز اومدم مطب بچم ٢٥روزشه گريه زياد ميكنه گفتين كوليك داره بهش قطره دادين وزنشم موقع تولد ٣٦٠٠بوده الان شده بود ٤٢٠٠ تقريبا هر دوروز يه بار ٤٠سي سي شير خشك بهش ميدادم بالا مياورده شير خودمم بالا مياره يكم الان بنظر شما شيرم خوبه يا شير خشك بدم بهش ؟
بعد اينم يادم رف ديروز بگم اولي كه بدنيا اومده بود از قفسه سينه بالا يكم زرد بود الان خوب شده فقط يه ذره خيلي كم سفيدي چشماش زرد مشكلي داره يانه؟
سعيديفر دیدگاه: 0 بازدید: 26 1401/04/12 10:54
پاسخ از: دکتر