با سلام دخترم 43 روزه هست و در بیمارستان هیچ گونه زردی و یا مشکل خاصی نداشته است ( وزن در بدو تولد 3/5 کیلو و در زمان فعلی 5 کیلو) ولی در زمان مراجعه یک ماهگی به مرکز بهداشت متوجه زردی شدیم و طی پیگیری های انجام شده از یکی از پزشکان آزمایش خون و ادرار انجام گردید که پاسخ به شرح ذیل میباشد.
تست جواب محدوده نرمال تاریخ جواب
42 *CBC Attached Sheet
10 SGOT 28 Men <38 Women <31
11 SGPT 21.5 Women 0-31 men 0-41
28 G6PD Normal Normal
124 T4 7.6 4.7-12.5
128 TSH 2.2 0.32- 5.45
16718 Bili D&T-Dirt 0.69 0-0.4
16719 Bili D&T-Total 10.8* Aduit :0.1-1.2 >1 Month :0.2-1 Upto 24 Hours :<8.8 Up to 48 Hours :1.2-11.3 Up To 72 Hours :0.7-12.7 4-6 Days 0.1-12.6
6101 **Urine-Color Yellow
6102 **Urine-App Clear
6103 **Urine-Sp.G 1005 1005-1040
6104 **Urine-PH 7 7-May
6105 **Urine-Prt Negative
6106 **Urine-Glu Negative
6107 **Urine-Keton Negative
6108 **Urine-Blood Negative
6109 **Urine-Bili Negative
6110 **Urine-Uro Normal
6111 **Urine-Nit Negative
6112 **Urine-WBC 3.4
6113 **Urine-RBC 0-1
6114 **Urine-Ep 2-Jan
6115 **Urine-Bac Moderate
6116 **Urine-Cast Negative
6117 **Urine-Crystal Negative
6118 **Urine-Mucus $
61111 **Urine-ClampWBC/H.P.F $
6120 **Urine-Yeast $
6121 **Urine-Sperm $
10808 U/C-Direct Examination $
10809 U/C-W.B.C /hpf $
10810 U/C-R.B.C /hpf $
10811 U/C-E Cells $
10812 U/C-Bacteria $
10813 U/C-G S $
10814 U/C-Others $
10815 U/C-Colony 45000
10816 U/C-Culture Klebsiella pneumonia
10817 U/C-Sen CP / Ciprofloxacin; Ceftizoxim; SXT /Sulfamethoxazo
10818 U/C-Ime GM / Gentamycin; FM / Nitrofurantoin; NA / Nalidixic- Acid
10819 U/C-Res $
زهرا امیرآبادی زاده دیدگاه: 0 بازدید: 31 1401/09/10 11:03
پاسخ از: دکتر