انواع کهنه و پوشک

انواع کهنه و پوشک

انواع کهنه و پوشک

پوشک ها ممکن است یک بار مصرف یا قابل شستشو باشند . نوع یک بار مصرف ، بی زحمت است و در وقت صرفه جویی می شود .