ترخیص نوزاد

ترخیص و چک کردن مناسب بودن شرایط مادر و نوزاد

ترخیص و چک کردن مناسب بودن شرایط مادر و نوزاد

عدم وجود مشکلات جنین و نوزاد ناشی از بیماری و عوارض بارداری و زایمان که در صورت وجود عوامل خطری برای سلامت نوزاد، تأخیر ترخیص نوزاد باید تا زمان رفع یا چاره یابی آن ادامه داشته باشد.