آگاهی دادن به والدین درمورد نوزاد خود

انواع آموزش ونکات مهم شیردهی | گهوارک

انواع آموزش ونکات مهم شیردهی | گهوارک

آموزش دوشیدن شیر و ذخیره کردن آن و تغذیه با فنجان ارزان است. در هر زمان قابل دسترس است؛ شیر مادر از نظر ایجاد روابط عاطفی باعث خشنودی مادر می­شود و روابط مادر و نوزاد قوی‌تر می­گردد.