انتقال ژن وراثتی در چند نسل

انتقال ژن وراثتی در چند نسل | گهوارک

27 شهریور 1400 254

نیمی از ژن وراثتی از پدر و نیم دیگر از مادر به کودک انتقال می یابد. خود والدین کودک نیز به نوبه ی خود نیمی از ژن وراثتی را از پدر و مادر خود می گیرند، بنابراین یک چهارم ژن های کودک از پدر و مادربزرگ به او می رسد.

>