انگل های شایع در روده کودکان

انگل های شایع در روده کودکان | گهوارک

12 مهر 1400 255

کودک مبتلا به کرمک، مقعد خود را می خاراند و در نتیجه تخم کرم به انگشتان و لای ناخن های او می چسبد (تخم کرم با چشم معمولی دیده نمی شود). کودک یا داخل کردن انگشتان خود به دهان یا آلوده کردن غذا و خوردن غذای آلوده، آن را می بلعد. کودکان دیگر نیز در نتیجه تماس مستقیم با کودک مبتلبا یا خوردن آن غذای آلوده، تخم کرم را می بلعند.

>