اهمیت خوردن صبحانه و ارتباط آن با یادگیری کودک در مدرسه

اهمیت تغذیه کودک در سنین 7 تا 11 سالگی | گهوارک

اهمیت تغذیه کودک در سنین 7 تا 11 سالگی | گهوارک

کودکانی که دچار مشکل غذایی و کوتاهی قد باشند و صبحانه نخورده به مدرسه می روند، مشکلات یادگیری بیشتری دارند. این تحقیقات نشان داده است عملکرد مغز نسبت به کمبود ماده غذایی مورد نیاز مغز ( گلوکز ) بسیار حساس است.