با مصرف دارو

باورهاي غلط درمورد شیر مادر | گهوارک

باورهاي غلط درمورد شیر مادر | گهوارک

باور غلط: مدفوع شل بدلیل نامناسب بودن شیر مادر است.
در تغذیه با شیر مادر، مدفوع شیر خوار شل است و ممکن است در هر نوبت تغذیه، بخصوص در روزهای اول تولد، شیرخوار دفع مدفوع داشته باشد