بسیاری از والدین کودک خود را روزانه حمام می برند

استحمام و نظافت کودکان | گهوارک

استحمام و نظافت کودکان | گهوارک

بسیاری از والدین کودک خود را روزانه حمام می برند. این امر سبب می شود هم شما و هم فرزندتان از حمام کردن لذت ببرید. با این همه، تا چهار ماهگی یا کمی بعد از آن، اگر هر سه روزی یک بار وی را حمام کنید، اشکالی ندارد.