تغذیه نوزاد و شیرخوار با شیشه شیر خوری

تغذیه نوزاد و شیرخوار با شیرخشک و شیشه شیر خوری - بخش اول

تغذیه نوزاد و شیرخوار با شیرخشک و شیشه شیر خوری - بخش اول

برای رشد و نمو جسمی مغزی و روانی و شیرخوار بهترین ماده غذایی شیر مادر است که خالق متعال در پستان مادر آفریده است، ولی اگر مادر شیر نداشته باشد یا شرایط او برای شیر دادن مساعد نباشد، نوزاد یا شیرخوار را می توان با شیرخشک تغذیه نمود.