شیر مادر

فواید زایمان طبیعی برای نوزاد | گهوارک

فواید زایمان طبیعی برای نوزاد | گهوارک

فواید زایمان طبیعی برای نوزاد
- تکامل جنین: وقتی رشد جنین کامل می شود، زایمان طبیعی انجام می شود.
- کاهش مشکلات تنفسی : هنگامی که کودک از دهانه واژن با فشار عبور می کند، مایع آمنیوتیک از ریه نوزاد خارج می شود.
- دریافت باکتری های محافظت کننده : هنگامی که