لباس کودک نباید گیره فلزی داشته باشد

چگونگی پوشاندن لباس کودک | گهوارک

چگونگی پوشاندن لباس کودک | گهوارک

لباسهایی از جنس استرچ (قابلیت کشسان داشتن) در قسمت سر یا انتهای آن، مناسبترین لباسها می باشد، شلوارهای پیش بندداری که می توانند پهلوهای کودک را گرم نگهدارند. لباس کودک نباید گیره فلزی داشته باشد. بعضی لباسهای کتانی می توانند اثرهای منفی روی پوست کودک برجای بگذارند.