مراحل مهم رشدی

فنون غربالگری نوزاد | گهوارک

فنون غربالگری نوزاد | گهوارک

رشد طبیعی کودک در یک توالی قابل پیش بینی رخ می دهد که با مراحل مهم رشدی مشخص شده است. مراحل مهم رشد مانند گفتن اولین کلمه یا برداشتن اولین قدم، علائم جسمی و رفتاری رسش هستند که اکثر کودکان در یک چارچوب زمانی خاص آنها را نشان می دهند.

  • جهت اطلاع از ساعت نوبت دهی به کانال ما بپیوندید