مشکلات زایمان سزارین نسبت به زایمان طبیعی

سزارین و تأثیرات آن بر مادر| گهوارک

سزارین و تأثیرات آن بر مادر| گهوارک

در کشور ما، در سال های اخیر بسیاری از زایمان ها با روش سزارین انجام می گیرد. عمل سزارین چه با تمایل و درخواست مادر و چه بنا به توصیۀ پزشک متخصّص زایمان، در مقایسه با زایمان طبیعی، مشکلات زیادی برای مادر و نوزاد به وجود می آورد.