نوزادان نارس

ترخیص و چک کردن مناسب بودن شرایط مادر و نوزاد

ترخیص و چک کردن مناسب بودن شرایط مادر و نوزاد

عدم وجود مشکلات جنین و نوزاد ناشی از بیماری و عوارض بارداری و زایمان که در صورت وجود عوامل خطری برای سلامت نوزاد، تأخیر ترخیص نوزاد باید تا زمان رفع یا چاره یابی آن ادامه داشته باشد.

علائم نوزاد نارس چیست؟

علائم نوزاد نارس چیست؟

وزن کمتر از 2.5 کیلوگرم
- اندازه کوچک بدن
- اندازه بزرگ سر نسبت به کل بدن