والدین با ورود فرزند تازه متولد شده

تاثیر دیدن چهره های خندان بر حافظه | گهوارک

تاثیر دیدن چهره های خندان بر حافظه | گهوارک

چهره های خندان و تاثیر آن بر حافظه نوزادان
مراقبت از نوزاد - تاثیر دیدن چهره های خندان بر حافظه نوزادان!
کودکان وقایعی که با صداهای خوشایند، شاد یا چهره های خندان دیده یا شنیده باشند را بیش از سایر وقایع به خاطر می‌سپارند.
والدین با ورود فرزند تازه متولد شده، بیشترین زمان خود را به بازی و صحبت با او اختصاص می دهند. اما فردای آن روز...