ورزش از دوران کودکی

رابطۀ ورزش و کودکان | گهوارک

رابطۀ ورزش و کودکان | گهوارک

کودکان نیز مانند بزرگسالان بعضی از ورزش ها را دوست دارند و از آن لذت می برند، بنابراین نوع ورزش و زمان آن باید بر حسب میل و انتخاب کودک باشد تا او به انجام ورزش تشویق و به آن پای بند گردد.