پرورش کودکانی که به لحاظ عاطفی سالم باشند

محبت کردن به کودکان | گهوارک

محبت کردن به کودکان | گهوارک

در جامعۀ امروزی، پرورش کودکانی که به لحاظ عاطفی سالم باشند کاری است بس دشوار که روز به روز نیز دشوارتر می شود. اگر کودکان واقعاً محبت والدین را احساس کنند پاسخ بهتری به راهنمایی های والدین در تمام حوزه های زندگی خود خواهند داد.