کودک را روی تختخواب پدر و مادر نخوابانید

خواباندن نوزاد شیرخوار در سال اول تولد | گهوارک

خواباندن نوزاد شیرخوار در سال اول تولد | گهوارک

نوزاد و شیرخوار را در سال اول تولد در گهواره یا تخت جداگانه در اتاق خودتان بخوابانید. محل خواباندن او طوری باشد که مادر به آسانی بتواند به کودک دسترسی داشته باشد و به او شیر دهد و کودک را نظارت نماید.