یکی از ویژگی های متمایز کنندۀ برنامه تعامل کن و بخوان ( ROR ) از دیگر برنامه ها محیطی است که برنامه در آن اجرا می شود ( کودکستان )

کمک به کودکان و خانواده های آنها | گهوارک

کمک به کودکان و خانواده های آنها | گهوارک

برای ارائه خدمات به کودکان و مراقبان آنها، متخصصان کودک باید تخصص بالینی خوشان، ارزش های خانواده و بهترین شواهد پژوهشی در انتخاب راهبردهایی جهت بهبود نتایج و عملکرد رشدی را یکپارچه کنند.